0186305Advanced Japanese Grammar 1
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186304

Course Description
วิเคราะห์ไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวนเพื่อการสื่อสารในระดับสูง


Advanced Japanese grammar; analysis of sentence structures and vocabulary expression for higher level communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54