0186304Japanese Grammar 4
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 4
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186303

Course Description
ไวยากรณ์ระดับขั้นกลาง คำศัพท์เพิ่มอีกประมาณ 800 คำ อักษรคันจิเพิ่มอีกประมาณ 300 ตัว (เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 2,600 คำ อักษรคันจิประมาณ 600 ตัว)


Intermediate Japanese grammar; approximately 800 additional words and 300 additional kanji characters. (Upon completion of the course, students will have learned a total of 2,600 words and 600 kanji characters)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54