0186304Intermediate Japanese Grammar 2
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186303 หรือ
0186303

Course Description
ไวยากรณ์ ในบทความหรือบทสนทนาที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น


Intermediate Japanese grammar in passages containing more complex structures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54