0186303Intermediate Japanese Grammar 1
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186302

Course Description
ไวยากรณ์ ในบทความหรือบทสนทนาที่มีโครงสร้างต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน


Intermediate Japanese grammar in passages and conversations containing complex structures linked from basic level
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54