0186187Professional Codes of Ethics
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย และความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน ภาษาและวัฒนธรรมทฤษฎี ปรัชญาและขอบข่ายของจรรยาบรรณวิชาชีพด้านภาษาและวัฒนธรรม
รวมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อชี้แนะและยึดมั่นในการเป็นนักภาษาและวัฒนธรรมมืออาชีพ

Fundamental concept, definition, and significance of ethics in language theory, philosophy, and scope of ethics in language; including practical principles for becoming a professional in the fiald of language and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54