0186177Korean Business Speaking
การพูดภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในวงการทางธุรกิจ การฝึกใช้ภาษาเกาหลีเพื่อติดต่อ ธุรกิจประเภทต่างๆ


Vocabulary and expressions used in business communications; practice of Korean in various kinds of business contact
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54