0186176Korean Speaking for Special Occasions
การพูดภาษาเกาหลีในโอกาสพิเศษต่างๆ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการพูดในโอกาสพิเศษ อาทิ การพูดแนะนำตนเอง การพูดแนะนำ องค์กร การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การกล่าวลา การกล่าวคำอวยพรในโอกาสต่างๆ เป็นต้น


Principles of speaking for special occasions such as introduction of organization, introduction of oneself, welcoming speech, farewell speaking and congratulating in various occasions.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54