0186149Korean History
ประวัติศาสตร์เกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์เกาหลี ยุคแรกเริ่มก่อตั้งชุมชนบนคาบสมุทรเกาหลี จนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ


Korean history from the earliest period of settlement on the peninsula to the present time, based on various forms of historical evidence
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54