0186147Korean Economy
เศรษฐกิจเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เศรษฐกิจเกาหลี บทบาทต่อเศรษฐกิจโลก โดยผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์เพื่อสามารถทำการศึกษาค้นคว้าในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป เช่น พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลี , แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ระยะสั้นและระยะยาว, องค์การการค้าโลก และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ, ภูมิภาคนิยม, การรวมชาติเกาหลี

Korean economy and its role in world economy; some Fundamental knowledge of economics will be uaed for further study in other topics, including Korean economic development, short-term and long-term economic development plans,
WTO and interational economic relations, regionalism, and Korea's unification.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54