0186136Korean Prose and Poetry
ร้อยแก้วและร้อยกรองเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าใจกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อความหมายและสร้างอารมณ์ และเพื่อให้รู้จักบทประพันธ์รูปแบบต่างๆกัน


Various types of Korean prose and poetry, language styles and creation of meaning and emotion, and various forms of Korean literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54