0186135Korean Short Stories and Novels
เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประวัติของเรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี รูปแบบ เนื้อหา ภาษาใน นวนิยายและเรื่องสั้นเกาหลี


Characteristics and history of Korean short stories and novels; forms, content, and language styles in Korean short stories and novels
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54