0186134Modern Korean Literature
วรรณกรรมเกาหลีสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรมเกาหลีปัจจุบัน การฝึก อ่านบทคัดสรรของวรรณกรรมเกาหลีปัจจุบัน แต่ละประเภท


Fundamental knowledge about literature; kinds of Korean contemporary literatures; Reading practice of selected pieces of each kind of literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54