0186129Research in Korean Language and Literature
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หัวข้อ วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน วิธีการในการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มศึกษา การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลและการสรุปผลการวิจัย
การศึกษางานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อฝึกอภิปรายผล และประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัย

Topics, objectives, hypothesesand methods of research consisting of sampling and selection of study group, data collection and analysis, reporting and summaries of research results; study
of language-and culture-related research in the country and abroad for practice on discussion and applying research results
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54