0186126Study of Korean Characters
อักษรเกาหลีศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ที่มาของอักษรเกาหลี พัฒนาการอักษรเกาหลีในแต่ละยุค การฝึกเขียนอักษรเกาหลี ในหลายรูปแบบ การฝึกเขียนด้วยพู่กันจีน


Origin of Korean characters; development of Korean characters in each era; practice in writing Korean characters in various forms; practice of Korean calligraphy by using brush
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54