0186114Advanced Korean Skills for Communication 1
ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186113

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ถ้อยความด้านศิลปะ กีฬา วัฒนธรรม วรรณกรรมประเภท นิทาน เรื่องสั้นปัจจุบัน


Vocabularies, expressions and texts in art, sports, culture, tales and modern short stories
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54