0186113Intermediate Korean Skills for Communication 2
ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186112

Course Description
คำศัพท์ สำนวน จากข่าว จากสื่อโฆษณา ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์


Freguently used vocabularies, expressions, and texts such as in news, advertisements, cinemas and television programs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54