0404101Group Dynamics and Teamwork
พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต2 (1-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของกลุ่ม พลวัตรกลุ่ม กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นทีม หน้าที่ของสมาชิกในทีม หลักการประสานงาน การบริหารเป็นทีม ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พลวัตรกลุ่มและการใช้พลวัตรกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงาน


Characteristics of groups, group dynamics, group processes and teamwork, membership, principles of co-operation, team administration, factors enhancing teamwork, practice in group dynamics, analysis
and utillization of group dynamics in working enhancement.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55