0401201Principles of Problem Solving
หลักการแก้ไขปัญหา
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและกระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลักการแก้ไขปัญหาสังคม วงจรปัญหา ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคม การคิด การตัดสินใจ ปัญหาในการแก้ปัญหา และแนวทางการปรับปรุงความสามารถในการแก้ไขปัญหา


Principles and the process of scientific problem solving, principles of social problem solving, and improving of problem solving ability.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54