0299103Origin of Life
การกำเนิดของชีวิต
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิทย์
หน่วยกิต2 (2-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ที่มาของชีวิต วิวัฒนาการแรกเริ่มของสิ่งมีชีวิตจนมาถึงชีวิตในโลกปัจจุบัน การกำเนิดของชีวิตโดยวิถีทางธรรมชาติ ชนิด วิธีการ และขั้นตอนในการให้กำเนิดชีวิตในห้องปฏิบัติการ จรรยาบรรณของการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดชีวิต


Origin of life, evolution of life up to the present day of the world; the natural methods of life bearing; types, methods and procedures of life bearing in the laboratory; codes of conduct of laboratorial research study about life bearing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55