0169314Investigative News Reporting
การรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว เทคนิคการสืบค้นข้อเท็จจริงเชิงลึก การวิเคราะห์ การตีความ สถานการณ์เพื่อผลิตข่าวและรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน และการรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอสกู๊ปพิเศษให้น่าสนใจด้วยเทคนิคต่าง ๆ


Creation of news topic, technique of seeking for in-depth fact, analysis, situational interpretation for news production and reporting investigative news and analytical news, remarkably presenting special scoop in different techniques
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54