0169313Creation of Advertising Media and Public Relations
การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา ความสำคัญและหลักในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและกระบวนการสร้างสรรค์ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์


Concepts, theories, background, significance and principles of advertisement and public relations creation, communication and process of advertisement and public relations creation, analyzing and assessing advertisement and public relations creation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54