0169311Design of Exhibition and Event
การออกแบบนิทรรศการและอีเวนต์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญ รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับงานนิทรรศการและอีเวนต์ประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการจัดการวัสดุอุปกรณ์การจัดแสดง การออกแบบกราฟิกสำหรับนิทรรศการและอีเวนต์ การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
กระบวนการในการบริหารจัดการและการวางแผนกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ การออกแบบนิทรรศการและอีเวนต์ในรูปแบบเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง วีอาร์ เออาร์ เอ็มอาร์

Significance, themes and concepts of various exhibitions and events, analysis of area and target audience, process of exhibiting material organization, graphic designing for exhibitions and events, various forms of presentation,
process of managing and planning other special activities, design of exhibitions and events in the form of virtual reality technologies such as VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), MR (Mixed Reality)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet