0169308Data Management and Analysis with Artificial Intelligence
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยปัญญาประดิษฐ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล วารสารศาสตร์ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการสร้างภาพนามธรรมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาคัดสรรเกี่ยวกับการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันและอนาคต

Basic knowledge on informatics, analytical thinking, data communication, data analysis, data journalism, big data, process of managing and analyzing data through artificial intelligence, data application for creating
and presenting contents toward data visualization with computer software, selective contents on data managing and analyzing with artificial intelligence at present and in the future
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet