0169202Communication Psychology
จิตวิทยาการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักจิตวิทยาที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโดยใช้หลักจิตวิทยา การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้สื่อเพื่อกำหนด กลยุทธ์ทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ


Principles of psychology in communication among individual, organization, and mass media; content analysis of media toward psychological principles, analysis of media users’ needs and behaviors to determine strategy of communication in different patterns
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet