0169201Small Media and Local Media Business
การประกอบธุรกิจสื่อขนาดเล็กและสื่อท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญ รูปแบบ แนวคิด การจัดการองค์กรสื่อดิจิทัลขนาดเล็กและสื่อท้องถิ่นสมัยใหม่ วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ บริบทแวดล้อม การเขียนโครงการและวางแผนประกอบการธุรกิจสื่อขนาดเล็กและสื่อท้องถิ่น


Significance, patterns, concepts, management in modern small digital media organization and local media, analysis of business opportunity, context, project writing and entrepreneurial planning for small and local media businesess
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54