0169102Writing for Mass Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการใช้ภาษา เน้นทักษะการอ่านและการเขียนในงานด้านสื่อสารมวลชน ฝึกการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับรูปแบบของแพลตฟอร์ม ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ และการใช้ภาษาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย


Skills of language usage focusing on reading and writing skills in mass media field, practice in language usage suited to platform pattern, various communicative channels: online and offline, and language usage pertinent to target group
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54