0169101Theories of Language and Communication
ทฤษฎีทางภาษาและการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ หลัก แนวคิดโครงสร้าง องค์ประกอบทางภาษาและการสื่อสาร ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม วิเคราะห์สื่อในด้านเนื้อหาและผลกระทบของสื่อมวลชนต่อสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน


Meaning, significance, principle, structural concept, language and communicative component, theories to describe social phenomena, analysis of media through contents and impact of mass media to society in current situation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54