0168422Creation of Textbooks and Teaching Materials in Chinese
การสร้างแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์แบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในด้านของเนื้อหา วัตถุประสงค์ ระดับผู้เรียน การนำเสนอเนื้อหา และแบบฝึกหัด การฝึกสร้างแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน


Analysis of Chinese textbooks and teaching materials that are currently used in the aspects of content, objective, level of student, presentation of its content and exercises; practice in creation of a textbook and teaching materials
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54