0168421Teaching Chinese as a Foreign Language
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางและวิธีสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การออกแบบและการใช้สื่อ การเตรียมแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียน การสอน


Approaches and methods in teaching Chinese as a foreign language; design and use of teaching materials; arrangement of teaching plan and learning activities; measurement and evaluation of teaching and learning proficiency
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54