0168420Chinese Interpretation for Medical Service
การล่ามภาษาจีนเพื่องานบริการทางการแพทย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำที่ใช้ในงานบริการทางการแพทย์ การฝึกแปลล่ามภาษาจีนเฉพาะงานบริการทางการแพทย์


Vocabularies, idioms and expressions used in medical service; Practice on interpreting of Chinese to Thai and Thai to Chinese in medical service
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54