0168418Research Methodology in Literature
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัย องค์ประกอบของการวิจัย สาขาย่อยของวิชาวรรณคดี ตัวอย่างการวิจัยในแต่ละสาขา การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยทางวรรณคดี


Definition, types, and components of research; disciplines of literary studies; samples of research in each discipline; writing a proposal and a report on research in literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54