0168416Research Methodology in Language
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัย องค์ประกอบของการวิจัย สาขาย่อยของวิชาภาษาศาสตร์ ตัวอย่างการวิจัยในแต่ละสาขา การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยทางภาษา


Definition of research; types of research; components of research; disciplines of linguistics; samples of research in each discipline; writing a proposal and report on research in language
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet