0168414Chinese in E-Commerce
ภาษาจีนในงานธุรกิจออนไลน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำในธุรกิจออนไลน์ประเภทต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์


Vocabularies, idioms and expressions used in online businesses or E-Commerce; fundamental knowledge of online businesses or E-Commerce
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54