0168412Chinese for Tourism
ภาษาจีนสำหรับงานบริการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การศึกษาดูงานสถานประกอบการการท่องเที่ยว


Vocabularies, idioms and expressions concerned with tourism management; fundamental knowledge of tourism business; formal visit to tourist enterprises
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54