0168411Chinese in Industrial Factory
ภาษาจีนสำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ความรู้เกี่ยวกับแผนกและงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม


Vocabularies, idioms and expressions used in industrial factory; The knowledge of industrial factory sectors and duties
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54