0168409Chinese for Logistics
ภาษาจีนเพื่องานด้านโลจิสติกส์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำที่เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์ การวางแผน การจัดซื้อจัดหา การกระจายสินค้าและคลังสินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์


Vocabulary, idioms and expressions used in logistics, planning, purchasing, goods distributing, warehouse and customer relations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54