0168408Chinese for International Trade
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวนและถ้อยคำที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการนำเข้าและการส่งออกสินค้า


Vocabularies, idioms and expressions used in international trade; Fundamental knowledge of international trade; documents and forms used in imports and exports
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54