0168407Chinese for Airline Services
ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านการบิน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คําศัพท์ สำนวน และถ้อยคำเกี่ยวกับการให้บริการด้านการบิน การจองตั๋วเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน คําประกาศ


Vocabulary, idioms and expressions used in airline service. Air ticket booking, ground service providing, cabin service providing and announcement
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54