0168406Using Computer and Technology Information in Chinese
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำภาษาจีนในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการทำงานด้วยภาษาจีน


Chinese vocabulary, idioms, and expressions used in computer and technology information; fundamental knowledge regarding Chinese computer system; using applied programs for the purpose of working in Chinese
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54