0168405Reading the Academic Paper in Chinese
การอ่านบทความวิชาการภาษาจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะอ่านบทความวิชาการทางภาษาจีน สามารถจับประเด็นและวิเคราะห์เนื้อหาจากบทความวิชาการภาษาจีน


A Chinese reading skill in academic; being able to comprehend points and analyzing the content from Chinese research articles
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54