0168404Internship
การฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0168402 และ 0168403

Course Description
การฝึกงานในองค์กรต่างๆ การรายงานประสบการณ์การฝึกงานในประเทศหรือในต่างประเทศ หรือการค้นคว้าวิจัย หรือการศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมในต่างประเทศและการนำเสนอในรูป ของสารนิพนธ์


Internship in various organizations, report on overseas or domestic internship experience or research or additional study in Chinese abroad; internship dissertation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54