0168403Preparation for Internship
การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเตรียมความพร้อมทักษะด้านต่างๆ ให้กับนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง


Preparing all language skills for students prior to students’ work practicum
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54