0168320Thai-Chinese Translation
การแปลไทย-จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกแปลคำศัพท์ สำนวน ถ้อยคำ และลีลาจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน การฝึกแปลข้อความ และข้อเขียนประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน


Practice of translation of vocabulary, idiom, expression and style from Thai to Chinese. Practice of translation in different texts and writings from Thai to Chinese
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54