0168319Chinese Economy, Politics and Society
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีนในปัจจุบัน แนวโน้มของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีนในอนาคต


The economy, politics and society in the present China, trends in the economy, politics and society of China in the future
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet