0168317Chinese Idioms and Proverbs
สำนวนและภาษิตจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความหมายและที่มาของสำนวนและภาษิตจีนที่ใช้บ่อย การใช้สำนวนและภาษิต ให้เหมาะสมกับบริบท


Learning the meanings and the mythology of high-frequency Chinese idioms and proverbs; using appropriate idioms and proverbs in line with contexts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54