0168315Advanced Chinese Grammar
ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ไวยากรณ์จีนตามแนวภาษาศาสตร์ สถานภาพการศึกษาไวยากรณ์จีนในปัจจุบัน


Linguistic approaches to Chinese grammar; current studies of Chinese grammar at present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54