0168312Reading the Chinese News from Print Media and Digital Media
การอ่านข่าวภาษาจีนในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำภาษาจีน ที่ปรากฏในข่าวผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเว็บไซต์ต่างๆ การฝึกวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญ


Vocabulary, idioms, and expressions in Chinese appeared in the Chinese news print media and web sites; practicing to analyze and summarize the key points
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54