0168307History of China
ประวัติศาสตร์จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ชิง


Important historical events of Chinese politics, government, economy, and society from the ancient period to the Qing Dynasty
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54