0168306Chinese Modern and Contemporary Literature
วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ ผลงานเอกของวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งาน และแนวคิดทางวรรณกรรมในแต่ละสมัย


Types of modern Chinese literature; masterpieces of modern Chinese literature; a process of changes in creating and literature concepts in each period
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54