0168303Chinese-Thai Translation
การแปลจีน-ไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแปลภาษา สำนวน โวหาร ลีลาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย การฝึกแปลข้อความ และข้อเขียนประเภทต่างๆ


Fundamental knowledge in translation of vocabulary, idiom, expression and style from Chinese to Thai; practice of translation in different texts and writings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54